БСП-съветниците искат точни данни за обществения ред в Казанлък

Общинските съветници от БСП изискаха точни данни и актуална информация, свързана с обществения ред и сигурността в община Казанлък.  Те внесоха искане с 25 въпроса на вниманието на председателя на Общински съвет-Казанлък Николай Златанов, от  ГЕРБ.

„Информацията е от изключителна важност, както и нейната прецизност за  предприемане на  спешни мерки за превенция, контрол и гарантиране сигурността и спокойствието на гражданите”, подчертаха от левицата. Преди две седмици БСП настоя за извънредна сесия, на която да бъдат изслушани кметът на община Казанлък, РУ на МВР-Казанлък, Районна прокуратура, Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните  и Отдела „Закрила на детето“.

„Внесохме въпросите  при председателя Златанов, във връзка с решението на  Председателския  съвет да се  инициира национална среща  по проблемите с обществения ред в Казанлък. За  провеждането й е необходима подготовка, точна и конкретна  информация, нужен е анализ адекватна ли е нормативната уредба, след което да се обсъдят и приемат спешните мерки“, каза председателят на БСП  Румяна Друмева.

Въпросите, които съветниците от „БСП лява България” внесоха, са:

Колко са констатираните нарушения на обществения ред за последните 3 години?

Кои нарушения имат най-висок относителен дял?

Има ли  повторно и системно нарушаване на реда?

В колко от случаите е последвала конфискация на имущество?

Колко са издадените наказателни постановления и колко от тях са платени?

Колко и кои са длъжностните лица (по длъжности, а не персонално), които са оторизирани от кмета на общината да следят и контролират  спазването на наредбите на общината?

Има ли достатъчно камери за видео наблюдение, чрез които да се идентифицират нарушителите на обществения ред?

Колко са жителите на общината по постоянен и настоящ адрес от ромския етнос и каква е тяхната численост по населени места?

Колко от тях са в трудоспособна възраст и активно търсят работа, чрез регистрация в ДБТ?

Какъв е процентът на ромите, получаващи социални помощи?

Какви са видовете социални помощи, които получават?

Какъв е броя на децата, навършили 5 г., които  съгласно Закона за училищното и предучилищно образование трябва задължително да посещават подготвителните групи?

Какъв процент са обхванати?

Колко от подготвителните групи са в училища и колко в детски градини? Какъв процент са деца от ромски произход?

Колко от ромските деца до 18 г. посещават училище?

Колко от децата от етническата група са върнати в училищата, съгласно механизма за обхват на децата в детските градини и училищата и колко от тях са останали трайно като обучаващи се?

Има ли наложени санкции на родителите, които не са изпълнили закона и не са осигурили посещение на децата си в училище?

Ограничава ли се броя на незаконно построените жилища в „Кармен“ и „Казмера“ и какви са конкретните  мерки в тази посока?

Колко са регистрираните деца с противообществени появи  за последните 3 години и постигнат ли е напредък след работата на МКБППМН и Детска педагогическа стая?

Има ли регистрирани бездомни, безпризорни и скитащи деца в общината и какви действия са предприети от „Закрила на детето“ ?

Какъв е броят на регистрираните лица, употребяващи наркотици и психотропни вещества?

До каква степен тези лица влошават обществения ред и сигурност?

Работят ли на територията на общината здравни медиатори, какъв брой и колко лица са обхванали в своята дейност?

Колко са регистрираните ППС с животинска тяга по населени места и имат издаден регистрационен талон и табели?

Има ли полицай във всяко населено място?

 

БСП-съветниците искат точни данни за обществения ред в Казанлък

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>