Осем години „Наблюдавано жилище“ – гр. Стара Загора

През м. април, 2018 г.,“Наблюдавано жилище“ – гр. Стара Загора, празнува своя 8-ми
рожден ден!
През осемгодишния период на предоставяне на социалната услуга от Сдружение
„Самаряни“, 14 момичета и 26 момчета, на възраст от 18 до 30 г., са били настанени за
различен период от време в едно от двете жилища – в кв. „Зора“ и кв. „Железник“, където са
получили необходимата им подкрепа и са стартирали успешно своя нов самостоятелен
живот. По време на своя престой в услугата „Наблюдавано жилище“ – гр. Стара Загора, една
част от младите хора са завършили определена степен от своето образование, други са
започнали да следват в университет, а някои са се установили трайно на работа. На някои
от тях е оказана подкрепа за преминаване на шофьорски курс, получаване на общинско
жилище, намиране на подходяща индивидуална алтернатива за самостоятелност или
съответно насочване към друга социална услуга.
Днес над 75% от младежите, ползвали услугата, работят и се издържат сами. Тези успехи се
дължат изключително много и на посвещението, с което работи екипът на „Наблюдавано
жилище“: ръководител дейности и ресурси, старши социален работник – координатор НЖ и
ЗК, психолог, консултант по управление и методика на услугата, супервизор, юрисконсулт,
координатор за работа с доброволци и целеви аудитории, главен счетоводител и касиер-
счетоводител. Персоналът е обучен и високо квалифициран в предоставянето на социални
услуги на уязвими клиенти. Неговата работа е организирана съобразно методиката на
услугата. Екипът е позициониран в сградата на Централното управление на Сдружение
“Самаряни”, където се намират Приемната на услугата НЖ и Звеното за консултиране,
формирано към нея.
Наблюдавано жилище е социална услуга, която предоставя комплексна подкрепа на
младите хора за водене на самостоятелен начин на живот, включваща: настаняване,
изготвяне оценка на потребностите и индивидуален план, информиране и насочване към
различни услуги и институции в общността, социално-психологическо и професионално
консултиране, както и друга подкрепа, според индивидуалните потребности на младите
хора. Организират се обучения и тренинги за придобиване на нови знания и умения, както и
за развиване на наличните личностни ресурси на настанените в услугата. По преценка на
екипа, при необходимост се осъществява и придружаване. За да бъде структурирана и
адекватна подкрепата, която се оказва на младите хора, от екипа на услугата е разработена
специална програма за осъществяване на услуги с настаняване в НЖ за млади хора от
общността.

От м. април, 2016 г., към услугата „Наблюдавано жилище“ функционира и „Звено за
консултиране“, което предоставя възможност за подпомагане на лица, без да е необходимо
настаняване. Това могат да бъдат младежи и девойки на възраст от 18 до 30 г., вече
ползвали социалната услуга НЖ или такива от общността, които се намират в рискова
житейска ситуация, при която не е наложителен прием в услугата и настаняване, но
съществува нужда от индивидуална психо-социална подкрепа. Услугите, които те получават
напълно безвъзмездно, са следните: социално-психологическо и професионално
консултиране по предварително разработена програма или по индивидуална заявка;
юридическо консултиране по преценка на специалиста, в случай, че е заявена проблематика
от юридическата сфера; обучителни тренинги (включени към програмата), които всеки млад
човек може да избере, да даде съответна заявка за тях или да му бъдат предложени
различни отделни модули; придружаване при необходимост до различни институции, където
да се окаже съответната нужна подкрепа; насочване към различни служби и други услуги в
общността.
Социално консултиране в Звеното се осъществява от понеделник до петък, от 08:00 ч. до
17:00 ч., а психологическо – по предварително определен график или по индивидуална
заявка.
Звеното е ситуирано в обособено за целта помещение (стая № 102) в Централното
управление на Сдружение „Самаряни“, на адрес: гр. Стара Загора, ул. „П. Евтимий“ № 57.
Екипът може да осъществява мобилна работа и организирани дейности извън него, за да
може младите хора да получават адекватна информация и подкрепа, от които те се
нуждаят.
„Наблюдавано жилище“ – гр. Стара Загора, работи в партньорство с Община Стара Загора, и
разчита на подкрепата на Международен младежки център, Сдружение „Свят без граници“,
ДСП, ОЗД, кметствата на територията на общ. Стара Загора, доброволци, дарители и
цялата старозагорската общественост.

Категория: ОБЩЕСТВО
За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>