Община Стара Загора обяви процедура за подбор на лични асистенти по проект „Заедно за независим живот”

Общо 129 потребители са включени до средата на месец юни т.г. в проекта „Заедно за независим живот”, изпълняван от Община Стара Загора от 01.10.2016г., до 31.06.2018 г. За тях полага грижи персонал от 130 души, включително 106 лични асистенти, 20 социални асистенти, 2 медицински сестри, 1 рехабилитатор и 1 психолог.

Във връзка с изпълнението на проекта, Община Стара Загора обявява набиране и подбор на кандидати за длъжността „Личен асистент“. Обявление за подбор и образци на документи може да намерите на официалната електронна страница на администрацията.

Проектът е финансиран по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Независим живот”, Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното изключване“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020“. Продължителността му е 21 месеца.

Цел на проекта е прилагането на нов подход за предоставяне на интегрирани услуги в домашна среда и разчупване на създадените стереотипи.

Специфичните цели са създаване на възможности лица с увреждания да участват активно в планирането на услугите, от които се нуждаят, както и да се подкрепят семействата, в които има лице с трайно увреждане, в т.ч. деца, в съчетание с професионално развитие на ангажираните с грижи за лицето с трайно увреждане членове на семейството. Очакван ефект е и намаляване на риска от зависимост от институционален тип грижи на хора, нуждаещи се от помощ за обслужване.

 

Община Стара Загора обяви процедура за подбор на лични асистенти по проект „Заедно за независим живот”

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>