ЕВРОПА ДИРЕКТНО- ТЕЛЕВИЗИЯ ЗАГОРА 13.06

Европейската комисия откри на  7 юни 2017 r. обществен дебат относно бъдещата ориентация на отбраната на ЕС на 27 -те.

 

След Бялата книга на Комисията за бъдещето на Европа, в този документ за размисъл се очертават различни сценарии за това как да се противодейства на нарастващите заплахи в областта на сигурността и отбраната, пред които е изправена Европа, и как да се укрепят собствените способности на Европа в областта на отбраната до 2025 г. Дебатът ще има важен принос за вземането на решение за това как Съюзът да укрепи защитата и сигурността на европейските граждани, който въпрос заема централно място сред приоритетите на Комисията Юнкер. Документът за размисъл е допълнен с конкретни предложения, представени на 7 юни с цел стартиране на Европейския фонд за отбрана, който ще подпомогне по-ефективното разходване на средства от държавите членки за съвместни отбранителни способности.

 

По време на откриването на дебата Върховният представител и заместник-председател на Европейската комисия Федерика Могерини заяви: „Европейският съюз осъществява бърз и допълнителен напредък по въпросите на сигурността, като Комисията неотклонно следва и подкрепя решимостта на държавите членки. Днешният документ за размисъл е приносът на Комисията към разсъжденията относно бъдещето на Съюза в тази област, мотивирани от нуждата от по-интегрирана и ефективна отбрана, изразена от нашите граждани. Европейският съюз може да подкрепи държавите членки в изграждането на военен капацитет и по-ефективно инвестиране в областта на отбраната. Изминахме дълъг път за по-малко от една година и сме решени да запазим този темп.“

 

Заместник-председателят на Европейската комисия, отговарящ за работните места, растежа, инвестициите и конкурентоспособността, Юрки Катайнен, добави: „Днес силната НАТО и силният ЕС са по-важни, отколкото когато и да било преди. Без да се дублира това, което вече

съществува, Европа трябва да поеме своята сигурност и отбрана в собствените си ръце, за да бъде по-силен партньор за своите съюзници. Ние знаем накъде сме тръгнали и държавите членки определят посоката, но е време да решим колко бързо искаме да стигнем до целта.“

 

Лидерите от ЕС проведоха неформална среща в Прага 2 дни по-късно – на 9 юни,  кадри от пресконференцията след срещата гледаме в момента, за да обсъдят как да бъде използван потенциалът на Договорите за засилване на сътрудничеството в областта на отбраната. Комисията има принос към това обсъждане, както и към по-широкия дебат в целия ЕС относно отбраната, като очерта три възможни сценария за бъдещето на европейската отбрана.

 

– При сценария „сътрудничество в областта на сигурността и отбраната“ държавите членки ще запазят правото си да вземат решения относно необходимостта от сътрудничество в областта на сигурността и отбраната — свободно и поотделно за всеки конкретен случай — като ЕС ще продължи да допълва усилията на национално равнище. Сътрудничеството в областта на отбраната ще бъде засилено, но участието на ЕС в най-отговорните операции ще остане ограничено. Новият Европейски фонд за отбрана би спомогнал за разработването на някои нови съвместни способности, като държавите членки ще продължат да контролират

индивидуално по-голямата част от развитието на отбранителните способности и обществените поръчки. Сътрудничеството между ЕС и НАТО ще запази настоящия си формат и структура.

 

– При един по-амбициозен сценарий за „споделена сигурност и отбрана“ държавите членки ще обединят някои финансови и оперативни активи с цел засилване на солидарността в областта на отбраната. ЕС също така ще се ангажира в по-голяма степен със защитата на Европа във и извън границите ѝ. Съюзът ще поеме повече функции в области, като киберсигурността, защитата на границите или борбата с тероризма, както и укрепване на свързаното със сигурността и отбраната измерение на вътрешните политики на ЕС, като енергетика, здравеопазване, митнически съюз или космическо пространство. Това ще бъде съчетано с политическа воля за действие, както и вземане на адекватни решения в динамичен контекст. ЕС и НАТО също така ще засилят взаимното сътрудничество и координация в голям брой области.

 

– В най-амбициозния сценарий — „обща отбрана и сигурност“ — се предвижда постепенното определяне на обща политика на ЕС в областта на отбраната, което да доведе до обща отбрана на основание член 42 от Договора за ЕС. Съществуващите разпоредби дават възможност на група държави членки да преминат на по-високо равнище на европейска отбрана. При този сценарий защитата на Европа ще се превърне във взаимно подсилваща отговорност на ЕС и НАТО. ЕС ще може да участва във важни операции в областта на сигурността и отбраната, подкрепен от по-високо ниво на интеграция на силите за отбрана на държавите членки. ЕС ще оказва подкрепа за съвместни отбранителни програми с Европейския фонд за отбрана, както и ще създаде специална европейска агенция за научни изследвания в областта на отбраната. Това би спомогнало и за създаването на истински европейски пазар в областта на отбраната, способен да защитава ключовите си стратегически дейности от външни намеси.

Както и при 5-те сценария за Бялата книга, посочените по-горе сценарии не се изключват взаимно, а илюстрират три различни степени на амбициозност по отношение на солидарността. Укрепването на европейската сигурност е необходимост. Държавите членки ще играят водеща роля в определянето на степента на амбициозност, с подкрепата на институциите на ЕС. Отправяйки поглед към бъдещето, сега е моментът те да определят пътя, по който желаят да поемат, както и скоростта, с която искат да се движат, така че да защитят гражданите на Европа.

Обявен от председателя Юнкер през септември 2016 г. и подкрепен от Европейския съвет през декември 2016 г., Европейският фонд за отбрана беше стартиран на 7 юни 2017 от Комисията. Фондът ще координира, допълва и увеличава националните инвестиции в научноизследователска дейност в областта на отбраната, в разработването на прототипи и в придобиването на отбранително оборудване и технологии.

Проучване на общественото мнение в ЕС по отношение на политиката за сигурност и отбрана показва много висок % на одобрение, който варира в прядъка 78-83%. Проучването е проведено от Евробарометър за периода от есента на 2009, когато %-тите са 83 до м. април т.г., когато % са 78. Докладът от проучването с всички детайли е достъпен на сайта на ЕК. На сайта има и покана за подаване на предложения по темата.

 

По-силна Европа в областта на отбраната и сигурността е приоритет за Комисията Юнкер от самото ѝ встъпване в длъжност. През последните две години вече е отбелязан по-голям напредък в областта на отбраната, отколкото през последните шестдесет. В своите политически насоки от юни 2014 г. председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер заяви: „Убеден съм, че трябва да работим за по-силна Европа в областта на сигурността и отбраната. Да, Европа е по- скоро „мека сила“. Но дори и най-силните меки сили не могат да бъдат ефективни в дългосрочен план, без да имат поне до известна степен интегриран отбранителен капацитет .

 

В  Заключенията на Председателя на Европейския съвет след срещата се казва, че: Европейският съвет е обсъдил приложения документ, който е бил подкрепен от 27 членове на Европейския съвет, но по причини, нямащи отношение към същността на документа, консенсус не е бил постигнат.

В Заключенията се прави и бърз преглед на въведената от ЕС и неговите държави членки след кризата от 2008 г. програма за реформи, която дава резултати. Във всички 28 държави членки отново се наблюдава икономически растеж и перспективите са окуражаващи както за еврозоната, така и за ЕС като цяло. Въпреки че е все още твърде висока, безработицата е на най-ниските си равнища от 2009 г. насам, състоянието на публичните финанси се подобрява, а инвестициите – макар и все още доста слаби – се увеличават.

Несигурността обаче се запазва и затова е важно да се гарантира устойчивостта на възстановяването. За тази цел трябва да продължим структурните реформи за модернизиране на нашите икономики, да укрепим публичните финанси и да насърчим инвестициите, включително чрез бързото удължаване на срока на действие и разширяване на обхвата на Европейския фонд за стратегически инвестиции, също и с оглед на полагането на специални усилия за борба с безработицата в държавите членки, в които тя е особено висока.

По отношение на сигурността и отбраната се подчертва, че Европейският съвет иска да бъде запазена и засилена динамиката в областта на външната сигурност и отбраната, чието начало беше поставено със заключенията му от декември 2016 г., в съответствие с посочените в тях параметри. В сегашната международна обстановка Европа трябва да положи по-големи усилия, за да защити своите граждани и да допринесе за мира и стабилността в съседните ѝ страни и отвъд тях, включително чрез осигуряване на достатъчно допълнителни ресурси, като същевременно отчита националните особености и правни ангажименти. Във връзка с това Европейският съвет приветства работата, извършена от Съвета на 6 март, която предоставя подробен преглед на актуалното състояние по всички въпроси (структурите за управление на кризи в рамките на ОПСО, постоянното структурирано сътрудничество, координирания годишен преглед на отбраната, развитието на гражданските способности) и показва истински напредък в някои ключови области. Той припомня също така необходимостта от изпълнението на „общия набор от предложения“ за засилено сътрудничество с НАТО. Въз основа на тази динамика работата трябва да продължи с още по-голяма решителност и експедитивност. Европейският съвет приветства провеждането на конференцията на високо равнище по сигурността и отбраната в Прага на 9 юни 2017 г. Европейският съвет ще разгледа отново този въпрос през юни 2017 г. и ще даде допълнителни стратегически насоки.

Европейският съвет запазва изцяло своя ангажимент да подкрепя държавите членки в гарантирането на вътрешната сигурност и борбата с тероризма. През последните години постигнахме голям напредък в това отношение, но все още сме изправени пред безпрецедентни предизвикателства. Европейският съвет призовава съзаконодателите до юни 2017 г. да постигнат съгласие по предложението за система за влизане/излизане и да ускорят работата по предложението за система на ЕС за информация за пътуванията и тяхното разрешаване. Поради това е от решаващо значение да продължи изпълнението на обновената стратегия за вътрешна сигурност на Европейския съюз за периода 2015—2020 г.; Европейският съвет ще продължи да следи и занапред този въпрос. Европейският ден за почитане на паметта на жертвите на тероризма на 11 март е важен сигнал за значението на този въпрос.

 

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>