1 947 686 лв са изплатените помощи по Закона за семейни помощи за деца за месец април. Броят на глобените семейства, чийто деца имат повече от 5 неизвинени отсъствия в училище е 390. Данните бяха изнесени на месечната пресконференция на Регионалната дирекция Социално подпомагане.
Данните за изплатените социални помощи са за месец април 2017 година
Броят на санкционираните семейства, с допуснати от децата им 5 или повече неизвинени отсъствия са 390.
С направените изменения в Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца, считано от 02.05.2017 год. заявленията-декларации за отпускане на семейни помощи за деца се подават в Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес. Информация за записаните деца в групите на предучилищното образование или за записаните ученици в съответната степен на училищното образование, а за новата учебна година – в срок до 31 октомври ще се получава ежемесечно само по служебен ред в Агенция за социално подпомагане от училищата и детските градини чрез Министерството на образованието и науката. Общо за област Стара Загора са начислени добавки за социална интеграция за м. април 2017 год. на 17 563 лица с увреждания, изплатена сума е 386 802 лв.

390 са глобените семейства са месец април, чиито деца са с повече от 5 неизвинени отсъствия от училище

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>