По-малко безработни в региона

Намаляват регистрираните безработни в дирекция „Бюро по труда“ Стара Загора през март, обявиха на пресконференция днес. На областно ниво равнището на безработица е 6%, а общият брой регистрирани е 8894.
Намаляват безработните в младежка възраст. Сред тях преобладават безработните на възраст 25-29 години. В отчетния месец са обявени 367 работни места.
По програми за заетост и обучение през месец март са обявени 48 работни места, а работят 78 лица, сочи част от анализът . Не отслабва интересът на работодателите към Националната програма за заетост и професионално обучение на хора с трайни увреждания.
Общо за област Стара Загора начислените помощи по Закона за семейни помощи за деца през първо тримесечие на 2017 г. е 23 149 случая. Общо за област Стара Загора са начислени добавки за социална интеграция на 18 250 лица с увреждания.
През март са постъпили 193 сигнала в отдел „Закрила на детето“.От тях има констатиран риск за 59 деца, за които са отворени случаи.
В Стара Загора по проект ще се сформират екипи в подкрепа на деинституционализация на деца и възрастни. До края на май ще се изготви областен анализ, който ще конкретизира нуждите от специализирана подкрепа и кризисна интервенция за потребителите, които използват социални услуги в областта. Информацията ще се събира чрез анкетна карта.

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>