„Мини Марица-Изток” ЕАД придобива жилищни имоти само на доброволен принцип

 

Политиката наМини Марица-изток“ ЕАД е къмвсеки един случай да се подхождаиндивидуално, катомаксимално се удовлетворяватисканията на собствениците, в това число и възможност за обезщетяване с имоти, собственост на ММИ ЕАД гр. Раднево. Къмнастоящия момент „Мини Марица-Изток” ЕАД не предвиждаосъществяването на действия по принудителноотчуждаване. Стремежът е постигането на взаимно изгодни условия между купувач и продавач, при максималновъзможнотоудовлетворяване на исканията на собствениците. Оценките на имотитесаизготвят от независим лицензираноценител по стандарт на пазарнатастойност. В инвестиционнатапрограма на дружеството за 2017 година саплануванидостатъчнофинансови средства за закупуване на жилищниимоти при заявено желание от собствениците.

„Мини Марица-изток“ ЕАД гр. Раднево е концесионер за добив на подземни богатства по силата на чл. 2, т. 4 от Закона за подземните богатства – твърди горива-въглища, от находище „Източномаришки въглищен басейн”, общини Раднево и Гълъбово, област Стара Загора, съгласноРешение № 655 на МС от 13.07.2005 г.всключенияконцесионен договор e определена площта на находището и 35 годишенсрок на концесията с право на продължение при условия и в срокове, посоченив договора. С писмоизх.№ Е-26-М-111/30.12.2009 г. на Министерството на икономиката и енергетиката е одобрен изготвенияцялостен проект за разработване и добив на находището, катоселатаТрояново и Бели брягсавключени в границите на концесионнатаплощ и попадат в площта за добив на въглища. В изпълнение на РМС, Дружествотоизготвя и предоставя за одобряване от концедента и от компетентнитедържавниорганигодишни работни технически проекти в срокове, предвидени в концесионния договор.

Двете села саразположени пред фронта на миннитеработи на рудник ,,Трояново – север”, който е един отосновнитедоставчиците на въглищакъм ТЕЦ „AES – Гълъбово”. От рудника се подават периодично въглища и към „ТЕЦ Марицаизток 2” ЕАД, както и към „Брикел” ЕАД. Без изселването на тези села в близко бъдеще е невъзможно да се развива рудника, респективно да се доставят въглища в бъдещипериоди.

В зависимост от производственапрограма на рудник ,,Трояново – север” по добив на лигнитнивъглища, която е в пряказависимост от нуждите на българскатаенергетика, достигането до хигиенната зона от 500 m на село Бели бряг се очаква да се случи след 2023 година, а за село Трояново – около 2035година.

С жителите на с. Трояново и с. Бели брягсаправенисрещи и обществениобсъждания по повод закупуване на УПИ/ урегулиран поземлен имот- къщи/ и изработване на ПУП/ Подробен устройствен план/. Първатасреща в с. Бели бряг  наръководството на „Мини Марица – Изток” ЕАД с жителите на селото е ощепрез 2008 г. На нея се запознаватвсичкиприсъстващи с прогнозите на Дружеството за миннитедейности и постепеннотонавлизане в териториите на землището и населенотомясто. Последва и среща в с. Трояново, съссъщиядневен ред.

Предвид развитието на минните дейности и предстоящото им навлизане в териториите на горепосочените села през 2009 г. е направено социологическо проучване от Агенция за социални и маркетингови проучвания „Афис” относно нагласите и намеренията на жителите по отношение на планираното преселване и съпътстващите мероприятия по изграждане на новите енергийни мощности в района. Проучването бе с цел да подскаже и насочи ръководството на Дружеството за подхода и начина на действие при създадените обстоятелства. То показа, че перспективата за изселване се възприема като неизбежност и с очакване да бъдат овъзмездени отговорно и във максимална възможна степен.

През 2016 г. беше проведено второ социално-икономическо проучване и преброяване в с. Бели бряг. То беше началната стъпка в изготвянето на План за действие при преселване за същото село, съгласно изискванията, определени в Екологичната и социална политика на ЕБВР (Изискване относно изпълнението №5: Придобиване на земи, недоброволно преселване и икономическо изтласкване) и във връзка с проекта за подмяна на два роторни багера в Мини Марица-изток“ ЕАД (Договор с реф.№ MME/BWE: Проектиране, изработка, доставка, изграждане и пускане в експлоатация на роторен багер от типа SRs-2000 и роторен багер от типа SRs-200 в „Мини Марица-изток” ЕАД, България), съфинансиран от ЕБВР. Целта на проучването беше да се събере актуална информация за броя на жителите (собственици и наематели), живеещи в селото, както и тези, които живеят в друго населено място, но имат собственост в Бели бряг; да се актуализират данните за броя и вида на имотите и собствеността върху тях; да се видят нагласите и предпочитанията на хората, да се вземе тяхното мнение относно нуждите, притесненията и исканията им, свързани с процеса на преселване.

Придобиването на имоти в урбанизиранитетеритории на горепосочените села започвапрез 2008 г., като от тогава до днессазакупенитеимоти, кактоследва:

– за с. Трояново – 167 жилищниимоти на обща стойност 3 185 225 лв;

– за с. Бели бряг  – 147 жилищниимоти на обща стойност 2 937 112 лв

– за с. Бели брягостава за закупуване –  жилищниимоти, от които;

39 броя дворни места съссгради- частнасобственост

17 броя дворни места без сгради- частнасобственост

14 брояжилищниимотиобщински и собственост на кооперации

Всичкисключенидосега сделки за придобиване на УПИ саосъществени на доброволен принцип на принципа на съгласие между продавач и купувач.

„Мини Марица Изток” ЕАД, гр.Раднево временно е преустановенопридобиването на дворни места и жилищниимоти в село Трояново, община Раднево предвид достигането на миннитеработив с.Трояново след 2035г. и с оглед на намалените финансови постъпления на Дружеството, като е приоритизирано закупуването на УПИ в с.Бели бряг.

Следва да се имапредвидобстоятелството, че дейността по придобиването на недвижими имоти в регулацията на населените места (селата Трояново и Бели бряг) се извършва по определена процедура, която  е твърде продължителна, отговорна и касае сложни човешки взаимоотношения и съдби. Хронологично процедурата се състои в:

 • Проверка на документите, които се прилагат към молбата за продажбата на имота;
 • Изпраща се възлагателно писмо на оценителите за изготвяне на оценка;
 • Насрочва се дата за оглед на имота и съвместно  с оценителите се извършва огледа;
 • След предоставяне на готовата оценка се изготвя доклад до СД на ММИ ЕАД със приложения;
 • След представяне на протокола от  СД на ММИ ЕАД, се насрочва дата за предварителни преговори със собствениците на имота;
 • При постигнато съгласие със цената се подписва предварителен договор за покупко-продажба на недвижимия имот, а при несъгласие процедурата се прекратява;
 • Следва доклад до СД на ММИ ЕАД за даване на съгласие за извършване на сделката при цена- договорената между ММИ ЕАД и продавача;
 • След получаване на протокола от СД на ММИ ЕАД, се насрочва дата за покупко-продажба на имота при нотариус;
 • Когато се сдобием с нотариалния акт за закупения имот, с писмо се изисква счетоводна справка от отдел „Финансово-счетоводен”;
 • Изпраща се копие от нотариалния акт до Управителя на рудник „Трояново-север”, за да се заведе в баланса на рудника. Също така се изпращат и копия до БЕХ ЕАД, отдел „ЕСР Марица-Изток” (Звено „Пазар на ел.енергия” и Община Раднево;
 • Закупеният имот се въвежда в регистър на недвижимите имоти (урегулирани), собственост на ММИ ЕАД;
 • Собствеността се отразява и на цифровата карта на населеното място;
 • Всеки един имот се окомплектова в индивидуална преписка (досие), която след приключване се съхранява в архива на отдела;
 • При липса на интерес от ползването на закупеният имот се пристъпва към събаряне, съгласно изискванията на ЗУТ.

Оценките на имотитесаизготвят от лицензираноценител по стандарт на пазарнатастойност.

Оценката на всеки един недвижим имот се извършва в следнатапоследователност:

 • Получаване и представяне на документи за собственост на имота;
 • Оглед на имота, съвместно с Продавача /или негов представител, когато имота е необитаем/, представител на Купувача и оценител;
 • Съставяне на доклад за извършената оценка, с приложен снимков материал на имота.

Презпоследнитеняколкомесеца в интерес на собствениците и бивши такивасавзети и решения, като:

– при провеждане на преговорите с продавачите, последните могат да се запознаят с оценката, изготвена от лицензирания оценител;

– с решение на Съвета на директорите на Дружеството е дадено съгласие  призакупуване от страна на „Мини Марица-изток” ЕАД на жилищниимоти, да бъдепредоставенавъзможност на продавачите за отложено предаване на владениетовърхусъответнияимот, за период до 2 /две/ години. След датата на покупко-продажбата /нотариалната сделка/, придобитите от „Мини Марица-изток” ЕАД жилищниимоти се ползватбезвъзмездно от досегашните им собственици 2 /две/ години. В случай, че бившите собственици желаят да продължат да живеят в имота, ММИ ЕАД гр. Раднево им предоставя възможност това да стане чрез ползване на имота под наем, за срок до 3 години, след изтичането на които, същия може да бъде удължен. На пенсионери, работили в системата на Дружеството се прави отстъпка от 50% от цената на наема;

– осигуряване на транспорт за пренасяне на движимите имоти – покъщнината на бившите собственици;

– осигуряване на охрана на продадените имоти;

– при разрушаване на продадените сгради ще се осигури подаването на водна струя, с цел избягване на вдигането на прах и причиняване на замърсяване на въздуха с прахови частици;

– периодично почистване от треви и храсти на терените със закупени имоти;

– осигуряване на безплатна правна помощ от юристи на ММИ ЕАД.

 

 

 

 

„Мини Марица-Изток” ЕАД придобива жилищни имоти само на доброволен принцип

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>