Публично обсъждане на отчета за бюджет 2015

При слаб обществен интерес премина публичното обсъждане на отчета за касовото изпълнение на бюджета на Община Стара Загора за изминалата година.
Спрямо уточнения годишен план общите приходи са изпълнени на 97 на сто. Събраните собствени приходи /данъчни и неданъчни/ по бюджета на общината възлизат на 102.29 на сто.
Общият размер на приходите от данъци в общинския бюджет за 2015 година е 17 621 711 лева, което представлява 94.64 % от планираните за годината.
Постъпленията от продажби на общинско имущество възлизат на 3 898 607 лева или 129.95 % при уточнен годишен план от 3 000 000 лева.
В края на 2015 година е реализиран преходен остатък от местни дейности в размер на 1 774 762 лева. Общият размер на разходите по бюджета на общината за 2015 година възлиза на 92.79 на сто от предвидените за периода.
Общият размер на разходите по бюджета на общината за 2015 година възлиза на 92.79 на сто от предвидените за периода, са други цифри от анализът.

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>